LICENCJA - Insurance Auto Auction, Inc
wersja PL

REGULAMIN

 

I. WSTEP

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod nazwą „AIIA", w domenie internetowej "www.aiia.pl" (dalej zwanej "Stroną"). Niniejszy Regulamin zawiera zasady korzystania ze Strony. Jeśli nie wyrażasz zgody na stosowanie niniejszego Regulaminu lub któregokolwiek z jego postanowień, powinieneś natychmiast opuścić niniejszą Stronę.
 2. Pełna nazwa naszej firmy NBG Sp. z o.o. , Numer identyfikacji podatkowej w Polsce (NIP-PL) to: PL 521-369-26-68 . Nasz adres prowadzenia działalności to: ul. Postępu 15c,  02-676 Warszawa, Polska). Można się z nami kontaktować poprzez wypełnienie formularza na stronie "Kontakt" lub za pośrednictwem adresu e-mail: info@aiia.pl.
 3. Głównym celem Strony jest udostępnienie jej użytkownikom możliwości zakupu auta na aukcji ubezpieczeniowej w USA.
 4. Usługi dostępne na Stronie przeznaczone są dla osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.
 5. Usługi na Stronie są kierowane wyłącznie do osób mających ukończone 18 lat.
 6. Zasady przetwarzania przez nas danych osobowych i używania plików zwanych ciasteczkami (cookies) przedstawione są w naszej Polityce Prywatności dostępnej na Stronie.
 7. By korzystać ze Strony użytkownik musi używać urządzenia mającego dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej Internet Explorer 9.0 lub podobnego programu. By korzystać z niektórych funkcjonalności Strony należy korzystać z oprogramowania Java i Java Script, jak i zezwolić na używanie ciasteczek. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępu do danych zamieszczonych na naszej Stronie w wyniku braku zgodności urządzenia użytkownika z wymaganiami technicznymi wskazanymi powyżej.

II. Licencja do używania Strony i dostępnych na niej materiałów

 1. Z zastrzeżeniem innych postanowień, wszelkie prawa własności intelektualnej do Strony oraz do materiałów zawartych na Stronie przysługują nam lub naszym licencjodawcom. Z zastrzeżeniem poniższej licencji wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.
 2. Użytkownicy mogą oglądać, ściągać pliki w celu buforowania, wyłącznie w celu własnego użytku, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych poniżej oraz w pozostałych częściach Regulaminu.
 3. Zakazane są w szczególności:
  1. dystrybucja materiałów uzyskanych ze Strony (wliczając dystrybucję na innej stronie internetowej);
  2. sprzedaż, najem, użyczenie, darowanie, przekazywanie albo udzielenie sublicencji odnośnie Strony i materiałów znajdujących się na Stronie;
  3. odtwarzanie publiczne jakichkolwiek materiałów dostępnych na Stronie;
  4. reprodukowanie, zwielokrotnienie, kopiowanie lub inne korzystanie z materiałów zgromadzonych na Stronie w celach komercyjnych;
  5. zmienianie lub w inny sposób modyfikowanie jakichkolwiek materiałów znajdujących się na Stronie; lub
  6. dystrybuowanie materiałów uzyskanych ze Strony, bez uzyskania naszej wyraźnej pisemnej zgody na powyższe.

III. Użytkowanie Strony

 1. Zakazane jest używanie Strony w jakikolwiek sposób szkodliwy dla niej lub wpływający negatywnie na możliwość korzystania ze Strony; lub w jakikolwiek inny sposób, który jest nielegalny, bezprawny, szkodliwy lub powiązany z jakimkolwiek nielegalnym, bezprawnym lub szkodliwym celem lub działaniem. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do wszelkich informacji i materiałów, w tym graficznych i innych, dostępnych na Stronie.
 2. Zakazane jest korzystanie ze Strony w celu kopiowania, korzystania, przechowywania, transmitowania, wysyłania, publikowania lub dystrybuowania jakichkolwiek materiałów, które zawierają jakiegokolwiek oprogramowanie szpiegowskie, wirusa, konia trojańskiego, robaka, keystroke logger, rootkit lub inne szkodliwe oprogramowanie lub urządzenia, lub odwołują się do nich.
 3. Zakazane jest jakiekolwiek systematyczne lub automatyczne pozyskiwanie danych ze Strony lub danych powiązanych ze Stroną (w tym za pomocą następujących technik: scraping, data mining, data extraction i data harvesting) bez naszej pisemnej zgody.
 4. Zakazane jest korzystanie ze Strony w celu transmisji lub wysyłania niezamówionej informacji handlowej.
 5. Zakazane jest wykorzystywanie Strony do jakichkolwiek celów marketingowych bez naszej pisemnej zgody.

IV. Ograniczony dostęp

 1. Dostęp do części zasobów Strony jest ograniczony. Mamy prawo do ograniczenia dostępu do innych zasobów Strony lub ograniczenia dostępu do całej Strony, z zastrzeżeniem uprawnień użytkowników wynikających z wcześniej zawartych umów.
 2. W przypadku uzyskania od nas przez użytkownika loginu lub loginu i hasła umożliwiających dostęp do zasobów z ograniczonym dostępem znajdujących się na Stronie lub innych zawartości lub usług z ograniczonym dostępem, użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia hasła i loginu, by nie został on ujawniony żadnej osobie trzeciej.

V. Procedura uzyskania dostępu do licytacji oraz płatności

 1. Dostęp do strony licytacyjnej aiia.pl jest odpłatny. Płatności dokonywane są wyłącznie przez serwis płatniczy wskazany na Stronie PayU z użyciem karty kredytowej lub w inny tam wskazany sposób.
 2. Aby mieć dostęp do licytacji, należy zarejestrować się na stronie aiia.pl, i dokonać wpłaty odpowiedniej do rodzaju zakładanego konta Klienta.
 3. Płatności dokonywane za usługi dostępne na Stronie są wykonywane za pośrednictwem serwisów płatniczych wskazanych na Stronie PayU. W związku z tym płatności dotyczące usług świadczonych na Stronie podlegają regulaminom tych serwisów płatniczych, dostępnym na stronach tych podmiotów.
 4. Ceny za poszczególne rodzaje kont są podane na Stronie.
 5. Na Stronie mogą być także udostępnione dodatkowe usługi związane z zakupem pojazdu.

VI. Ograniczone oświadczenia i zapewnienia oraz zgłaszanie reklamacji

 1. Specyfikacja pojazdu dostępna w Danych Pojazdu oparta jest na odkodowaniu Numeru VIN (który identyfikuje producenta pojazdu i informacje pojeździe

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Żadne postanowienie w niniejszym Regulaminie (a) nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za wyrządzoną z winy umyślnej szkodę lub umyślne wprowadzenie w błąd; (b) nie ogranicza naszej lub odpowiedzialności użytkownika w jakikolwiek sposób, który byłby sprzeczny z prawem właściwym; ani (c) nie wyłącza odpowiedzialności naszej lub użytkownika, jeżeli w tym zakresie odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z prawem właściwym; w szczególności Regulamin nie wyłącza odpowiedzialności naszej lub użytkownika za szkody spowodowane winą umyślną.
 2. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w Regulaminie:
  1. podlegają ograniczeniom wskazanym w ustępie 1 powyżej;
  2. dotyczą wszelkiej odpowiedzialności mogącej powstać na gruncie Regulaminu lub Polityki Prywatności w związku z zakresem przedmiotowym Regulaminu i Polityki Prywatności, wliczając odpowiedzialność kontraktową, deliktową lub inną jej podobną;
  3. nie dotyczą Konsumentów.
 3. W przypadku użytkowników niebędących Konsumentami, tak dalece jak jest to możliwe w ramach prawa właściwego:
  1. nie odpowiadamy za żadne szkody jakiegokolwiek rodzaju, chyba że szkoda powstała z naszej winy umyślnej. Rękojmia oraz jakakolwiek odpowiedzialność wynikająca z instytucji podobnych do rękojmi zostaje niniejszym wyłączona;
  2. nie odpowiadamy za żadną utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania zarówno naszego jak i użytkownika.
 4. Nie odpowiadamy za jakiekolwiek szkody powstałe w związku ze zdarzeniem lub zdarzeniami pozostającymi poza naszą kontrolą.
 5. Dane Pojazdu są udostępniane wyłącznie użytkownikowi będącemu stroną umowy z nami o udostępnienie tych danych. Zakazuje się upubliczniania Danych Pojazdu przez nabywców tych danych niebędących Konsumentami.
 6. W przypadku gdy informacje zawarte w Danych Pojazdu pochodzą z National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS), korzystanie ze Strony oznacza zaakceptowanie ograniczeń odpowiedzialności wskazanych przez NMVTIS, które składają się na postanowienia niniejszego Regulaminu i są dostępne pod adresem http://vehiclehistory.gov/nmvtis/, jak i na Stronie. W przypadku gdy informacje zawarte w Danych Pojazdu pochodzą z baz danych National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) lub Vehicle & Operator Services Agency (VOSA), korzystanie ze Strony oznacza zaakceptowanie regulaminów tych baz danych, chyba że postanowienia tych regulaminów dotyczą wyłącznie bezpośrednich użytkowników tych stron.

VIII. Zwolnienie ze zobowiązań

Użytkownicy niebędący Konsumentami zwalniają nas od rekompensaty wszelkich strat, szkód, odszkodowań, kosztów, odpowiedzialności i wydatków (w tym kosztów związanych z jakimikolwiek postępowaniami oraz każdej zapłaconej przez nas osobie trzeciej kwoty tytułem ugody) związanych z jakimkolwiek naruszeniem przez użytkownika niniejszego Regulaminu, oraz są zobowiązani do zwrócenia nam poniesionych przez nas kosztów, o których mowa powyżej.

IX. Naruszenia Regulaminu

Z zastrzeżeniem wszelkich innych naszych uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu, w przypadku naruszenia przez użytkownika w jakikolwiek sposób niniejszego Regulaminu, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za właściwe w celu reakcji na naruszenie, a umożliwiające powstrzymanie dalszego naruszenia oraz ograniczenie powstania dalszej szkody, wliczając w to zawieszenie dostępu użytkownika do Strony, uniemożliwienie dostępu do Strony użytkownikowi, zablokowanie dostępu do Strony dla danego adresu IP, skontaktowanie się z provider-em Internetu użytkownika w celu zablokowania dostępu do Strony lub skierowania sprawy na drogę sądową.

X. Zmiana postanowień Regulaminu

 1. Regulamin może być zmieniany przez umieszczenie jego nowej wersji na Stronie. W przypadku gdy użytkownik udostępni nam swoje dane osobowe, w szczególności adres e-mail, i gdy będziemy świadczyli na jego rzecz usługi w trakcie zmiany niniejszego Regulaminu, poinformujemy go o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. W przypadku użytkowników niebędących Konsumentami zmiana naszych informacji kontaktowych nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji, użytkownicy są zobowiązani do uaktualnienia tego adresu na Stronie.

XI. Cesja

Użytkownicy nie mogą przenosić, udostępnić innym lub w inny sposób rozporządzać swoimi prawami i obowiązkami wynikającymi z niniejszego Regulaminu, jak i zaciągać zobowiązania odnośnie tych praw i obowiązków.

XII. Wyłączenie praw osób trzecich

Regulamin określa wyłącznie relacje między nami a użytkownikami Strony i nie przewiduje żadnych uprawnień dla osób trzecich ani nie uprawnia ich do powoływania się na którekolwiek z jego postanowień lub żądania wykonania tych postanowień. Wykonanie postanowień Regulaminu nie wymaga uzyskania zgody jakiejkolwiek osoby trzeciej.

XIII. Zakres umowy

Niniejszy Regulamin, łącznie z naszą Polityką Prywatności i cenami usług wskazanymi na Stronie, stanowi umowę między nami a użytkownikiem odnośnie korzystania ze Strony i zastępuje wszelkie wcześniejsze regulacje dotyczące korzystania ze Strony.

 

XIV. Prawo do odstąpienia od umowy oraz reklamacja.

 1. WAŻNE: Prawo do odstąpienia od umowy oraz możliwość złożenia reklamacji dla Konsumentów dotyczy wyłącznie zakupu dostępu do konta licytacyjnego.  Za zakupiony pojazd poprzez nasz portal odpowiada wyłącznie jego właściciel sprzedający dany pojazdy w USA lub Kanadzie.       Wszelkie reklamacje względem zakupionych pojazdów należy zgłaszać do właściciela pojazdu na podstawie przepisów lokalnych.
 2. Użytkownicy będący Konsumentami, którzy nabywają dostęp do konta licytacyjnego i do zrealizowania w określonym czasie mają prawo odstąpić od umowy od zakupionego dostępu do konta  w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem pkt. 2.        Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w sytuacji kiedy w czasie do 14 dni Użytkownik wykorzystał dostęp do konta licytacyjnego tzn. złożył ofertę i wylicytował pojazd co jest jednoznaczne z jego zakupem od właściciela pojazdu w USA lub Kanadzie za pośrednictwem naszego portalu, wówczas w takiej sytuacji ze względu na wykonanie usługi dla Użytkownika.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować na adres e-mail lub adres pocztowy naszej spółki wskazane powyżej we Wstępie do Regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy na stronie "Kontakt", jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od łączącej nas umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ma żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Użytkownik zawsze ma możliwość do zgłoszenia reklamacji dotyczącej działania portalu, rejestracji konta lub dokonanej płatności za rejestrację konta. Reklamacja zgłoszona powinna zostać na adres e-mail: info@aiia.pl lub drogą pocztową na adres spółki.                                 Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest  NBG Sp. z o.o. ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności lub przetwarzania przez nas danych osobowych, a także chęci złożenia dyspozycji co do swoich danych, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@aiia.pl. - Treść Polityki Ochrony Danych Osobowych (RODO)

§1

Przetwarzane dane osobowe, cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania

Możemy zbierać, przechowywać i przetwarzać następujące rodzaje danych:

- informacje o komputerze użytkownika, jego wizytach na Stronie i korzystaniu ze Strony (w szczególności: adres IP, lokalizacja geograficzna, dane demograficzne, zainteresowania, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłania do Strony, chwila rozpoczęcia i czas trwania wizyty, wyświetlenia Strony, nawigowanie po Stronie), które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów do celów statystycznych i zarządzania Stroną oraz marketingu bezpośredniego, przez okres odpowiednio do zakończenia analizy statystyk lub działań marketingowych, nie dłużej niż przez 3 lata od końca roku, w którym uzyskano dane, w tym za Twoją zgodą z wykorzystaniem profilowania w celu wyświetlania w przyszłości reklam naszych usług na innych stronach internetowych w powyższym okresie lub do wycofania zgody;

- informacje niezbędne do świadczenia usług dostępnych na Stronie (w szczególności: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, NIP, nr rachunku bankowego, nr transakcji, zawartość koszyka, numer telefonu) oraz informacje związane z rejestracją na Stronie (w szczególności adres e-mail, login, hasło), które przetwarzamy na podstawie umowy opisanej w Regulaminie, w celu jej zawarcia, wykonywania i rozwiązania oraz na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu realizacji roszczeń związanych z umową i zabezpieczenia danych osobowych użytkowników strony podawanych podczas rejestracji, przez okres do 10 lat od roku, w którym wykonano lub rozwiązano umowę, lecz nie krócej niż do zakończenia realizacji roszczeń związanych z umową i upłynięcia okresu przedawnienia, oraz na podstawie ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości i Ordynacji podatkowej przez okresy wskazane w tych ustawach (obecnie wg art. 74 ustawy o rachunkowości i art. 32 § 1 Ordynacji podatkowej to okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą);

- informacje związane z subskrybowaniem usług informacyjnych na Stronie, w szczególności newsletterów e-mail (adres e-mail) na podstawie Twojej zgody przez okres funkcjonowania tych usług lub do wycofania zgody;

- informacje niezbędne do komunikacji (w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz treść korespondencji), które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres do 10 lat od roku, w którym zakończono korespondencję.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji z profilowaniem

Przetwarzane przez nas Twoje dane mogą być wykorzystywane przez nas lub naszych partnerów do stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji wyłącznie w zakresie reklamowania naszych usług na innych stronach internetowych. Polega to na tym, że nasi partnerzy świadczący dla nas usługi reklamowe mogą tworzyć tzw. profil Twoich zainteresowań i wyświetlać dla Ciebie na stronach internetowych osób trzecich reklamy naszych usług korzystając z plików cookies lub podobnych technologii, ponieważ kiedyś z tych usług skorzystałeś lub odwiedziłeś naszą Stronę. Jednak możesz być profilowany wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, o którą prosimy podczas odwiedzania naszej Strony. Jeśli jej nie wyrazisz, nie będziesz profilowany. Możesz w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na profilowanie informując nas o tym przez e-mail, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§2

Ciasteczka (Cookies)

Strona używa plików zwanych ciasteczkami (cookies), które pozwalają nam dostosowywać Stronę do potrzeb jej użytkowników przez opracowywanie i analizowanie statystyk używania przez nich Strony. Statystyki te nie odnoszą się do danych osobowych użytkowników Strony.

Ciasteczko zawiera informacje wysyłane przez serwer sieciowy do przeglądarki, które są zapisywane w tej przeglądarce. Następnie informacje te są przesyłane z powrotem do serwera za każdym razem, kiedy przeglądarka otwiera stronę z tego serwera. To pozwala serwerowi na zidentyfikowanie i śledzenie przeglądarki.

Strona korzysta zarówno z ciasteczek "sesji", jak i "trwałych". Strona używa ciasteczek sesji do: śledzenia użytkowników korzystających ze Strony. Strona używa ciasteczek trwałych do: rozpoznawania użytkowników odwiedzających Stronę.

Ciasteczka sesji są usuwane z komputera użytkownika, kiedy jego przeglądarka jest zamykana. Ciasteczka trwałe pozostają na komputerze użytkownika do chwili ich usunięcia lub wygaśnięcia ich daty ważności.

W celu dokonania analizy korzystania ze Strony przez użytkowników używamy Google Analytics. Google Analytics przy pomocy ciasteczek zapisywanych na komputerach użytkowników opracowuje informacje statystyczne i inne informacje na temat korzystania ze strony. Te informacje o Stronie służą do sporządzania raportów o korzystaniu ze Strony. Google przechowuje te informacje. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Osoby trzecie, w szczególności nasi reklamodawcy lub współpracujące z nami serwisy płatnicze, mogą również używać ciasteczek w stosunku do użytkowników Strony na zasadach określonych na ich stronach internetowych.

Zgoda na używanie ciasteczek z naszej Strony wyrażana jest za pośrednictwem ustawień wybranych przez Ciebie w przeglądarce. Większość przeglądarek pozwala na wybranie opcji odrzucania wszelkich ciasteczek lub ciasteczek osób trzecich. Na przykład w Internet Explorerze można wybrać opcję odrzucania wszelkich ciasteczek przez kliknięcie "Narzędzia"/"Opcje Internetowe"/"Prywatność" i wybranie opcji "Blokowanie wszystkich plików cookie". Jednakże odrzucanie wszelkich ciasteczek może utrudniać lub nawet uniemożliwiać korzystanie ze stron internetowych.

§3

Odbiorcy danych

Nasi pracownicy i współpracownicy mogą mieć dostęp do danych użytkowników, jeśli jest to uzasadnione dla realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, przy czym są oni zobowiązani do należytej ochrony tych danych.

Współpracujemy z: firmami marketingowymi, wyszukiwarkami internetowymi, firmami udostępniającymi narzędzia do badań statystycznych i obsługi portali społecznościowych, firmami hostingowymi, firmami księgowymi i dostawcami usług fakturowania, operatorami płatności internetowych, kancelariami prawniczymi, firmami wyceniającymi pojazdy. Możemy im przekazywać Twoje dane w celach wymienionych w punkcie I powyżej, a więc są oni odbiorcami danych.

Dane mogą być przekazywane poza UE, ale jedynie do państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE, w szczególności do podmiotów z USA objętych programem Tarcza Prywatności

(Privacy Shield, zob. https://www.privacyshield.gov/).

Ponadto możemy przekazywać podmiotom publicznym dane dotyczące użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim wymaga tego od nas obowiązujące prawo.

§4

Uprawnienia użytkowników

Jako użytkownik Strony masz prawo dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych. W tym celu skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail.

Jako użytkownik Strony masz prawo do złożenia skargi na nasze działania w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE, wg miejsca Twojego zwykłego pobytu, pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

§5

Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub przerobieniu danych użytkowników.

Przechowujemy przekazywane nam przez użytkowników dane na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłami i firewallami). Wszystkie transakcje elektroniczne oraz przekazywanie poufnych danych odbywa się za pośrednictwem technologii SSL.

Podkreślamy, że transmisja danych w Internecie jest z zasady narażona na niebezpieczeństwa. Jednakże stosujemy różnego rodzaju środki, w celu zabezpieczenia danych osobowych. Jeśli będziesz chciał nam przekazać sugestie co do stosowania takich zabezpieczeń, zachęcamy do kontaktu przez formularz kontaktowy lub przesłanie nam wiadomości e-mail.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie poufności własnych haseł i innych danych, których nie powinni ujawniać osobom trzecim. Nigdy nie prosimy użytkowników o przekazanie nam ich haseł (za wyjątkiem logowania się na Stronie).

§6

Strony osób trzecich

Strona zawiera linki do stron osób trzecich. Nie odpowiadamy za polityki prywatności lub praktykę w tym zakresie stosowaną na stronach osób trzecich. Strony te, w szczególności ich zawartość i linki do nich, mogą ulegać ciągłym zmianom i mieć własne polityki prywatności i inne regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

§7

Zapisy RODO:

Polityka Ochronych Danych Osobowych - Obsługa danych osobowych następuje na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.